•  
  890 mm. 336 mm. 16 PR BKT
  71 psi. 3920 kgs. - mm. 11.00 Inch

  รายละเอียดยาง
  ชนิด
  สำหรับ
  ยี่ห้อ
  ดอกยาง
  ขนาดยาง
  การใช้งาน


  : ผ้าใบ
  : รถการเกษตร
  : BKT
  : AW-702
  : 13.0/65-18
  : ระยะทางใกล้

   

  ตำแหน่งล้อ

  คุณสมบัติพิเศษ
  ยางสำหรับรถการเกษตร ยางรถไถและรถแทรกเตอร์ ยางรถคีบอ้อย ยางรถตัดอ้อย ยางรถเกี่ยวข้าว

  Tire For Agricultural , Tractor , CaneLoader , CaneCutter , RiceCuttingTractor